Avio Aero

Legal

scroll for more scroll down

Legal

Warunki i zasady uzyskania dostępu do strony internetowej

Dostęp do stron internetowych GE Avio S.r.l. (dalej określanych jako „strona”) zależy od akceptacji przez użytkownika warunków i zasad podanych poniżej oraz zamieszczonych na innych stronach (dalej określanych jako „warunki ogólne”). Jeżeli użytkownik nie zgadza się tymi warunkami, zabrania się korzystać ze strony (dotyczy to również pobierania ze strony jakichkolwiek materiałów).
Aktualne warunki ogólne mogą zostać zmodyfikowane przez firmę GE Avio S.r.l. (dalej określana jako „Avio”) według własnego uznania i w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania o tym. Korzystanie ze strony po dokonaniu takich modyfikacji oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zasady określone w warunkach ogólnych w najnowsze wersji.
Informacje, produkty, dokumentacja i, generalnie ujmując, cała zawartość strony (dalej określane jako „informacje”) zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych. Żadna z informacji podanych na stronie nie może być uznana za wiążącą w jakikolwiek sposób w przypadku negocjacji lub nawiązania współpracy komercyjnej. Wszystkie informacje zawarte na stronie muszą być traktowane wyłącznie jako wyznaczniki i nie zobowiązują firmy GE Avio S.r.l., personelu zarządzającego stroną lub jakiejkolwiek strony trzeciej wymienionej na stronie do jakichkolwiek działań.

 

Znaki handlowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej

Wszystkie znaki handlowe, logo, obrazy, projekty, rysunki, dźwięki, muzyka, nagrania, oprogramowanie jak i cała zawartość strony pozostaje wyłączną własnością GE Avio S.r.l. Z tego też powodu, jakiekolwiek materiały lub oprogramowanie pobrane / skopiowane ze strony nie może być uważane za przypisane do danego użytkownika. Zabrania się użytkownikowi, w całości lub w części, (za wyjątkiem prywatnego, niekomercyjnego i nieprzemysłowego zastosowania), powielania, rozprowadzania, publikowania, przesyłania, modyfikowania (w całości lub w części) lub sprzedaży znaków handlowych, logo, obrazów, projektów, rysunków, dźwięków, muzyki, nagrań, oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści zawartych na stronie.
Poprzez wyłącznie prywatne zastosowanie rozumie się pobieranie na komputer użytkownika lub drukowanie fragmentów stron na wyłączny użytek użytkownika. Z tego też powodu i bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody GE Avio S.r.l., rozprowadzanie i przesyłanie jakichkolwiek znaków handlowych, logo, obrazów, projektów, rysunków, dźwięków, muzyki, nagrań, oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści zawartych na stronie stronom trzecim jest nielegalne. Modyfikacja, ponowna publikacja, ponowne wykorzystanie poprzez wstawienie fragmentów strony do innych dokumentów lub plików oraz jakakolwiek inna forma ich wykorzystania jest nielegalna.

 

Brak gwarancji – zrzeczenie się odpowiedzialności

Celem strony jest przedstawienie kompleksowych informacji na temat firmy GE Avio S.r.l. oraz podejmowanych przez firmę działań. Firma GE Avio S.r.l. nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych bezpośrednio lub pośrednio, a które użytkownik może wywnioskować z informacji / oprogramowania zamieszczonego na stronie i bezapelacyjnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podejmowane w oparciu o informacje na stronie. W konsekwencji tego, firma GE Avio S.r.l. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia, spowodowane pośrednio lub bezpośrednio na skutek, lub w połączeniu z, wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania informacji, elementów i materiałów zawartych na tej stronie nawet, jeżeli firma GE Avio S.r.l. będzie mieć świadomość możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia.
Firma GE Avio S.r.l. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek dostępu do strony oraz wykorzystania lub pobierania zamieszczonych na niej informacji niezależnie od tego, czy takie uszkodzenia powstały na skutek defektów, błędów, innych czynników lub niemożności skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronie.
Linki

Strony wymienione (linki) nie są kontrolowane przez firmę GE Avio S.r.l. i w konsekwencji firma GE Avio S.r.l. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na wymienionych stronach / adresach na stronie GE Avio S.r.l. Zamieszczenie takich linków nie oznacza, że firma GE Avio S.r.l. sponsoruje lub jest powiązana z jednostką, której produkty lub usługi zostały opisane.

 

Ochrona danych osobowych - cookies

Dostęp do niektórych sekcji strony, wysyłanie CV i/lub żądanie podania informacji / informacji o usługach przez użytkownika może zobowiązywać do podania danych osobowych, które będą zarządzane przez GE Avio S.r.l. (kontroler danych) zgodnie z ustawą nr 196 z 30 czerwca 2003 roku – przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Każdy z użytkowników strony może dowolnie zdecydować się ujawnić (lub nie) dane osobowe. Nie zostaną one zarejestrowane na stronie o ile użytkownik nie zostanie wyraźnie poinformowany o możliwości zarejestrowania jego / jej danych osobowych.
Aby umożliwić działania niektórych funkcji strona wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może, według własnego uznania, zostać poinformowany o zastosowaniu lub zapobiec zastosowaniu takich plików poprzez modyfikację ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Przetwarzanie informacji uzyskanych przez GE Avio S.r.l. – zwolnienie od odpowiedzialności

Wszystkie materiały przesłane na tę stronę lub bezpośrednio do firmy GE Avio S.r.l., a w powiązaniu z tą stroną (za wyjątkiem danych osobowych użytkownika) nie będą traktowane jako dane poufne. Firma GE Avio S.r.l. nie ma obowiązku ochrony takich danych i może je dowolnie powielać, przesyłać, dystrybuować, modyfikować, sprzedawać i, generalnie, korzystać z takich materiałów bez żadnych ograniczeń i obowiązków odnośnie informowania o ich pochodzeniu / reklamowania ich pochodzenia (przesyłanie przez stronę lub mailowo) w dowolnej formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków.
Co więcej, firma GE Avio S.r.l. może dowolnie korzystać z pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich materiałach w dowolnym celu wliczając w to, ale nie ograniczając się do, rozwoju, produkcji i marketingu produktów zawierających takie materiały. Użytkownik gwarantuje, że takie materiały nadają się do publikacji i zgadza się na zwolnienie firmy GE Avio S.r.l. od odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty, koszty, wydatki (wliczając w to honorarium dla adwokatów i koszty sądowe) powstałe na skutek lub związane z przesłaniem takich materiałów przez stronę lub mailowo.

 

Sąd i prawo właściwe

Aktualne warunki ogólne są określane i interpretowane zgodnie z włoskim prawem.
Wszelkie spory odnośnie tych warunków i zasad lub wątpliwości powstałe na skutek korzystania ze strony będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Turynie (Włochy).
Korzystając ze strony użytkownik w pełni akceptuje powyżej zamieszczone informacje prawne.