Avio Aero

Współpraca z dostawcami

scroll for more

Współpraca z dostawcami

Warunki i zasady korzystania z portalu Avio Aero

Ten portal jest obsługiwany przez firmę GE Avio S.r.l., wraz z firmami do niej należącymi („GE Avio”) i służy do przedstawiania informacji / komunikacji online. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na warunki i zasady wymienione w niniejszej umowie (dalej określane jako „warunki ogólne”).

1. Dostęp

Dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tego portalu oznacza automatyczną zgodę na warunki ogólne. Jeżeli użytkownik nie zgadza się tymi warunkami, zabrania się korzystać z portalu (dotyczy to również pobierania ze strony jakichkolwiek materiałów).

2. Zasady eksploatacji portalu

Komunikacja online odbywa się w czasie rzeczywistym i nie jest w żaden sposób edytowana, cenzurowana lub kontrolowana przez GE Avio. Firma GE Avio nie cenzuruje treści umieszczanych przez użytkowników portalu. Jednakże, firma GE Avio zastrzega sobie prawo do monitorowania treści pojawiających się na portalu oraz usuwania tych treści, które firma, według własnego uznania, określi jako obraźliwe, szkodliwe lub w inny sposób naruszające politykę operacyjną firmy, właściwe prawo i przepisy lub inne zasady i procedury obowiązujące w GE Avio. Aby ulepszyć nasze możliwości w zakresie utrzymania funkcji informacyjnej i przydatności portalu oraz uniknąć uszkodzeń powstałych na skutek rozpowszechniania szkodliwych lub nieautoryzowanych oświadczeń, użytkownik zgadza się, że zabronione jest:
(a) Umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek informacji przez portal, które są zniesławieniami, oszczerstwami lub które ujawniają dane osobowe / prywatne dowolnych osób bez ich wyraźnie zaznaczonej zgody. Zabrania się umieszczania lub przesyłania komunikatów, danych, obrazów, programów lub jakichkolwiek innych materiałów, które są uważane za nieprzyzwoite, gorszące, pornograficzne, profanujące lub też mogą prowadzić do powstania roszczeń cywilnych lub odpowiedzialności karnej.
(b) Umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek komunikatów na / przez portal, które mogą naruszać prawa własności innych stron, wliczając w to nieautoryzowane teksty chronione prawem autorskim, obrazy, programu, tajemnice handlowe lub inne poufne informacje stanowiące własność stron trzecich. Dotyczy to również znaków towarowych lub usługowych stosowanych w sposób naruszające obowiązujące prawa.
(c) Zakłócania innym użytkownikom możliwości korzystania z portalu.
(d) Umieszczania lub przesyłania plików, które mogą zawierać wirusy, robaki lub inne szkodliwe / destrukcyjne oprogramowanie.
(e) Uszkadzania, zakłócania lub niewłaściwego użytkowania w jakikolwiek inny sposób zabezpieczeń portalu, innych usług, zasobów, kont, serwerów lub sieci połączonych z portalem lub do których można uzyskać dostęp z poziomu portalu. Dotyczy to również stron, do których zamieszczono linki.

3. Własność intelektualna / wykorzystanie informacji

Wszystkie znaki handlowe, logo, obrazy, projekty, rysunki, dźwięki, muzyka, nagrania, oprogramowanie jak i cała zawartość portalu pozostaje wyłączną własnością GE Avio. Z tego też powodu, jakiekolwiek materiały lub oprogramowanie pobrane / skopiowane ze strony nie może być uważane za przypisane do danego użytkownika. Zabrania się użytkownikowi, w całości lub w części, (za wyjątkiem zasad określonych w warunkach ogólnych), powielania, rozprowadzania, publikowania, przesyłania, modyfikowania (w całości lub w części) lub sprzedaży znaków handlowych, logo, obrazów, projektów, rysunków, dźwięków, muzyki, nagrań, oprogramowania lub jakichkolwiek treści zawartych na portalu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do portalu i zawartych w nim informacji na podstawie nawiązania komercyjnego partnerstwa z GE Avio, określanego przez jedną lub większą ilość umów. Zgodnie z tym, firma GE Avio udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzekazywalnego i ograniczonego prawa do dostępu, wykorzystania, wyświetlania, pobierania i drukowania materiałów (i innych treści) zamieszczonych na portalu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem autoryzowanym przez odpowiednie i ważne umowy określające związek komercyjny z GE Avio na bazie którego użytkownik jest zaopatrywany w towary i usługi bezpośrednio przez GE Avio. Jakiekolwiek inne modyfikację, inżynieria wsteczna, rozkład kodu, kopiowanie, ponowna dystrybucja, ponowna transmisja, odzwierciedlanie materiałów zawartych na portalu lub innym serwerze oraz publikacja pobranych materiałów jest zabroniona bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody GE Avio i/lub autora tychże materiałów.

4. Ochrona danych

Ze względu na zobowiązania określone w ustawie nr 196/2003 („Ochrona osób związana z przetwarzaniem danych prywatnych”) i zgodnie z art. 13, firma GE Avio S.r.l. (właściciel odpowiedni do przetwarzania danych - Titolare) informuje, że: dane osobowe użytkownika będą gromadzone, rejestrowane, organizowane, zapisywane i przetwarzane przez GE Avio w zakresie podpisywania i wykonywania zamówienia oraz dla celów zarządzania, statystyki, zastosowania komercyjnego, zabezpieczenia kredytu i zarządzania; przekazanie tych danych jest opcjonalne, ale konieczne do wykonania przedstawionych działań i zachowania partnerstwa określonego w kontrakcie; jakakolwiek odmowa podania tych danych uniemożliwia nawiązanie lub zachowanie partnerstwa komercyjnego pomiędzy stronami; ww. dane mogą zostać przekazane tzn. może zostać udzielony do nich dostęp firmom odpowiedzialnym za działania administracyjne, księgowe, finansowe, fiskalne i prawne oraz firmom konsultingowym; dane te mogą być również wykorzystywane przez GE Avio, instytucje publiczne, konsorcja lub jednostki partnerskie, stowarzyszenia i banki zabezpieczające kredyt oraz osoby odpowiedzialne za audyt finansowy GE Avio; dotyczy to również jednostek publicznych i administracyjnych w ramach obowiązującego prawa. Co więcej, organ odpowiedzialny lub wskazany przez GE Avio może uzyskać ww. dane na zasadzie ograniczonego dostępu; osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych (Responsabile), zgodnie z art. 29 Ustawy nr 196/2003 to osoba tymczasowo odpowiedzialna za działania