Avio Aero

Współpraca z dostawcami

scroll for more scroll down

Współpraca z dostawcami

Warunki i zasady korzystania z portalu Avio Aero

Ten portal jest obsługiwany przez firmę GE Avio S.r.l., wraz z firmami do niej należącymi („GE Avio”) i służy do przedstawiania informacji / komunikacji online. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na warunki i zasady wymienione w niniejszej umowie (dalej określane jako „warunki ogólne”).

1. Dostęp

Dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tego portalu oznacza automatyczną zgodę na warunki ogólne. Jeżeli użytkownik nie zgadza się tymi warunkami, zabrania się korzystać z portalu (dotyczy to również pobierania ze strony jakichkolwiek materiałów).

2. Zasady eksploatacji portalu

Komunikacja online odbywa się w czasie rzeczywistym i nie jest w żaden sposób edytowana, cenzurowana lub kontrolowana przez GE Avio. Firma GE Avio nie cenzuruje treści umieszczanych przez użytkowników portalu. Jednakże, firma GE Avio zastrzega sobie prawo do monitorowania treści pojawiających się na portalu oraz usuwania tych treści, które firma, według własnego uznania, określi jako obraźliwe, szkodliwe lub w inny sposób naruszające politykę operacyjną firmy, właściwe prawo i przepisy lub inne zasady i procedury obowiązujące w GE Avio. Aby ulepszyć nasze możliwości w zakresie utrzymania funkcji informacyjnej i przydatności portalu oraz uniknąć uszkodzeń powstałych na skutek rozpowszechniania szkodliwych lub nieautoryzowanych oświadczeń, użytkownik zgadza się, że zabronione jest:
(a) Umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek informacji przez portal, które są zniesławieniami, oszczerstwami lub które ujawniają dane osobowe / prywatne dowolnych osób bez ich wyraźnie zaznaczonej zgody. Zabrania się umieszczania lub przesyłania komunikatów, danych, obrazów, programów lub jakichkolwiek innych materiałów, które są uważane za nieprzyzwoite, gorszące, pornograficzne, profanujące lub też mogą prowadzić do powstania roszczeń cywilnych lub odpowiedzialności karnej.
(b) Umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek komunikatów na / przez portal, które mogą naruszać prawa własności innych stron, wliczając w to nieautoryzowane teksty chronione prawem autorskim, obrazy, programu, tajemnice handlowe lub inne poufne informacje stanowiące własność stron trzecich. Dotyczy to również znaków towarowych lub usługowych stosowanych w sposób naruszające obowiązujące prawa.
(c) Zakłócania innym użytkownikom możliwości korzystania z portalu.
(d) Umieszczania lub przesyłania plików, które mogą zawierać wirusy, robaki lub inne szkodliwe / destrukcyjne oprogramowanie.
(e) Uszkadzania, zakłócania lub niewłaściwego użytkowania w jakikolwiek inny sposób zabezpieczeń portalu, innych usług, zasobów, kont, serwerów lub sieci połączonych z portalem lub do których można uzyskać dostęp z poziomu portalu. Dotyczy to również stron, do których zamieszczono linki.

3. Własność intelektualna / wykorzystanie informacji

Wszystkie znaki handlowe, logo, obrazy, projekty, rysunki, dźwięki, muzyka, nagrania, oprogramowanie jak i cała zawartość portalu pozostaje wyłączną własnością GE Avio. Z tego też powodu, jakiekolwiek materiały lub oprogramowanie pobrane / skopiowane ze strony nie może być uważane za przypisane do danego użytkownika. Zabrania się użytkownikowi, w całości lub w części, (za wyjątkiem zasad określonych w warunkach ogólnych), powielania, rozprowadzania, publikowania, przesyłania, modyfikowania (w całości lub w części) lub sprzedaży znaków handlowych, logo, obrazów, projektów, rysunków, dźwięków, muzyki, nagrań, oprogramowania lub jakichkolwiek treści zawartych na portalu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do portalu i zawartych w nim informacji na podstawie nawiązania komercyjnego partnerstwa z GE Avio, określanego przez jedną lub większą ilość umów. Zgodnie z tym, firma GE Avio udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzekazywalnego i ograniczonego prawa do dostępu, wykorzystania, wyświetlania, pobierania i drukowania materiałów (i innych treści) zamieszczonych na portalu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem autoryzowanym przez odpowiednie i ważne umowy określające związek komercyjny z GE Avio na bazie którego użytkownik jest zaopatrywany w towary i usługi bezpośrednio przez GE Avio. Jakiekolwiek inne modyfikację, inżynieria wsteczna, rozkład kodu, kopiowanie, ponowna dystrybucja, ponowna transmisja, odzwierciedlanie materiałów zawartych na portalu lub innym serwerze oraz publikacja pobranych materiałów jest zabroniona bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody GE Avio i/lub autora tychże materiałów.

4. Ochrona danych

Ze względu na zobowiązania określone w ustawie nr 196/2003 („Ochrona osób związana z przetwarzaniem danych prywatnych”) i zgodnie z art. 13, firma GE Avio S.r.l. (właściciel odpowiedni do przetwarzania danych - Titolare) informuje, że: dane osobowe użytkownika będą gromadzone, rejestrowane, organizowane, zapisywane i przetwarzane przez GE Avio w zakresie podpisywania i wykonywania zamówienia oraz dla celów zarządzania, statystyki, zastosowania komercyjnego, zabezpieczenia kredytu i zarządzania; przekazanie tych danych jest opcjonalne, ale konieczne do wykonania przedstawionych działań i zachowania partnerstwa określonego w kontrakcie; jakakolwiek odmowa podania tych danych uniemożliwia nawiązanie lub zachowanie partnerstwa komercyjnego pomiędzy stronami; ww. dane mogą zostać przekazane tzn. może zostać udzielony do nich dostęp firmom odpowiedzialnym za działania administracyjne, księgowe, finansowe, fiskalne i prawne oraz firmom konsultingowym; dane te mogą być również wykorzystywane przez GE Avio, instytucje publiczne, konsorcja lub jednostki partnerskie, stowarzyszenia i banki zabezpieczające kredyt oraz osoby odpowiedzialne za audyt finansowy GE Avio; dotyczy to również jednostek publicznych i administracyjnych w ramach obowiązującego prawa. Co więcej, organ odpowiedzialny lub wskazany przez GE Avio może uzyskać ww. dane na zasadzie ograniczonego dostępu; osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych (Responsabile), zgodnie z art. 29 Ustawy nr 196/2003 to osoba tymczasowo odpowiedzialna za działania biura stosunków przemysłowych (również wskazywana przez firmę), której zadaniem jest udostępnianie informacji stronom zainteresowanym (Interessato) w razie konieczności zastosowania prawa określonego w art. 7 Ustawy nr 196/2003; takie dane mogą być również przetwarzane komputerowo i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w aneksie technicznym (aneks B Ustawy nr 196/2003); wszystkie środki zapobiegawcze związane z poufnością i utrzymaniem w sekrecie ww. danych zostaną podjęte zgodnie z art. 34 i 35 Ustawy nr 196/2003. Dane będą przechowywane przez GE Avio, [I Maggio 99, Rivalta di Torino (Turyn), Włochy] przez okres określony przez aktualnie obowiązujące prawo;
h) Kompletna i aktualna lista wyznaczonych osób odpowiedzialnych za te zadania może zostać przesłana na pisemną prośbę skierowaną do ww. osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Reasumując, firma GE Avio przypomina zainteresowanym stronom (Interessato), że zgodnie z art. 7 Ustawy nr 196/2003 strony posiadają specjalne prawa obejmujące prawo do uzyskania informacji na temat istnienia lub nie takich danych osobowych nawet bez uprzedniej rejestracji, żądania zaprzestania przesyłania takich danych, informacji o ich źródle i celu wykorzystywania, a także informacji o formie i metodzie przetwarzania danych w razie przetwarzania komputerowego. Zainteresowane strony (Interessato) mają dostęp do aktualizacji, korekty lub w razie potrzeby integracji danych lub ich usunięcia / transformacji w formie anonimowej. Możliwe jest również zablokowanie przetwarzania danych, które odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem. Strona zainteresowana (Interessato) ma również prawo sprzeciwić się, w całości lub części i przy uzasadnionych powodach, przetwarzaniu danych osobowych nawet, jeżeli dotyczy to tylko gromadzenia danych do wykorzystania w komunikacji komercyjnej, mailowej, przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej.

5. Dostęp i interfejs

Użytkownik zgadza się, że nie będzie uzyskiwał, gromadził lub zbierał za pomocą środków elektronicznych lub innych danych lub pół danych istniejących na portalu bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody firmy GE Avio. Dodatkowo, użytkownik zgadza się, nie korzystać z jakichkolwiek urządzeń / oprogramowania opracowanego przez niego lub firmy trzecie, którego celem jest zakłócenie lub próba zakłócenia prawidłowego funkcjonowania portalu i nie będzie obciążał infrastruktury GE Avio nieproporcjonalnie do potrzeb.

6. Linki z innych portali internetowych

Przed zamieszczeniem linku do portalu należy uzyskać pisemną zgodę firmy. W celu jej uzyskania, prosimy o kontakt na adres: customerportal@avioaero.com

7. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma GE Avio, jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy i agenci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób lub organów za uszkodzenia pośrednie, specjalne, wynikłe lub inne (wliczając w to, ale nie ograniczając się do utraty zysków, przerw w działaniu biznesu, utraty informacji / oprogramowania lub innych danych wykorzystywanych przez system informatyczny) związane ze stosowaniem lub brakiem możliwości stosowania, treściami, materiałami i funkcjami portalu lub stron do których podano linki nawet, jeżeli firma GE Avio została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.

Strony wymienione (linki) nie są kontrolowane przez firmę GE Avio i w konsekwencji firma GE Avio nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na wymienionych stronach / adresach na stronie GE Avio. Zamieszczenie takich linków nie oznacza, że firma GE Avio sponsoruje lub jest powiązana z jednostką, której produkty lub usługi zostały opisane.

8. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnienie od odpowiedzialności, zaniechanie szkodliwego działania przeciwko GE Avio i ochronę, jej urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców oraz stron trzecich dostarczającym informacje dla tego portalu, przed jakimikolwiek stratami, wydatkami, uszkodzeniami, kosztami (wliczając honoraria adwokackie) wynikłe lub związane z naruszeniem warunków ogólnych przez użytkownika.

9. Zakończenie

Zakończenie pracy opartej o warunki ogólne może być przeprowadzone przez dowolną ze stron bez potrzebny powiadamiania o tym, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu przy założeniu, że użytkownik nie może dalej korzystać z portalu po zakończeniu pracy opartej o warunki ogólne. Jednakże, zobowiązania określone w paragrafach 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 nie podlegają anulowaniu. Firma GE Avio może zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać wsparcia jakiejkolwiek funkcji portalu, wliczając w to usunięcie dowolnej funkcji z portalu w dowolnym momencie. Firma GE Avio może również wprowadzić ograniczenia poszczególnych funkcji lub usług lub też ograniczyć dostęp do części lub całości portalu bez konieczności powiadamiania o tym lub ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Firma GE Avio może zakończyć autoryzację, odwołać ww. prawa i licencje po czym użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zniszczenia wszystkich uzyskanych materiałów.

10. Wykorzystanie interaktywnych narzędzi elektronicznych („asystenci”)

Zadaniem wszystkich interaktywnych narzędzi elektronicznych (określane również jako „asystent” lub „konfigurator”) udostępnionych na portalu jest ułatwienie pracy użytkownika, obsługa techniczna użytkownika, przewidywanie wydajności silnika lub trendów. Jednakże, użytkownik powinien polegać na własnym, niezależnym osądzie podczas wykorzystywania wygenerowanych danych. Informacje zawarte lub wygenerowane przez portal reprezentują szacunki oparte o ogólnie dostępne pakiety danych lub dane zmienne dostarczone przez użytkownika. Dane te są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią żadnych gwarancji udzielonych przez GE Avio. Dodatkowo, ceny produktów i usług uzyskane z poziomu portalu przez jakiekolwiek interaktywne narzędzie elektroniczne zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych lub przeprowadzenia symulacji. Nie stanowią one oferty sprzedaży produktu za podaną cenę, a te zaś mogą się zmienić w dowolnej chwili. Sprzedaż jakichkolwiek produktów lub usług jest określana na formularzu zamówienia przygotowanym zgodnie z warunkami i zasadami opartymi o umowę określającą warunki ogólne.

11. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

Ten protokół musi być interpretowany i określany zgodnie z włoskim prawem, za wyjątkiem postanowień prawnych związanych z konfliktem praw systemowych oraz za wyjątkiem postanowień Konwencji ONZ na temat kontraktów odnośnie międzynarodowej sprzedaży towarów, które mogą wówczas obowiązywać. Strony zgadzają się, że wszelkie spory pomiędzy nimi związane z interpretacją i wykonaniem tego protokołu podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu w Turynie (Foro di Torino).

  • Home >
  •  
  • Współpraca z dostawcami

Warunki i zasady korzystania z portalu Avio Aero

Ten portal jest obsługiwany przez firmę GE Avio S.r.l., wraz z firmami do niej należącymi („GE Avio”) i służy do przedstawiania informacji / komunikacji online. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na warunki i zasady wymienione w niniejszej umowie (dalej określane jako „warunki ogólne”).

1. Dostęp

Dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tego portalu oznacza automatyczną zgodę na warunki ogólne. Jeżeli użytkownik nie zgadza się tymi warunkami, zabrania się korzystać z portalu (dotyczy to również pobierania ze strony jakichkolwiek materiałów).

2. Zasady eksploatacji portalu

Komunikacja online odbywa się w czasie rzeczywistym i nie jest w żaden sposób edytowana, cenzurowana lub kontrolowana przez GE Avio. Firma GE Avio nie cenzuruje treści umieszczanych przez użytkowników portalu. Jednakże, firma GE Avio zastrzega sobie prawo do monitorowania treści pojawiających się na portalu oraz usuwania tych treści, które firma, według własnego uznania, określi jako obraźliwe, szkodliwe lub w inny sposób naruszające politykę operacyjną firmy, właściwe prawo i przepisy lub inne zasady i procedury obowiązujące w GE Avio. Aby ulepszyć nasze możliwości w zakresie utrzymania funkcji informacyjnej i przydatności portalu oraz uniknąć uszkodzeń powstałych na skutek rozpowszechniania szkodliwych lub nieautoryzowanych oświadczeń, użytkownik zgadza się, że zabronione jest:
(a) Umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek informacji przez portal, które są zniesławieniami, oszczerstwami lub które ujawniają dane osobowe / prywatne dowolnych osób bez ich wyraźnie zaznaczonej zgody. Zabrania się umieszczania lub przesyłania komunikatów, danych, obrazów, programów lub jakichkolwiek innych materiałów, które są uważane za nieprzyzwoite, gorszące, pornograficzne, profanujące lub też mogą prowadzić do powstania roszczeń cywilnych lub odpowiedzialności karnej.
(b) Umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek komunikatów na / przez portal, które mogą naruszać prawa własności innych stron, wliczając w to nieautoryzowane teksty chronione prawem autorskim, obrazy, programu, tajemnice handlowe lub inne poufne informacje stanowiące własność stron trzecich. Dotyczy to również znaków towarowych lub usługowych stosowanych w sposób naruszające obowiązujące prawa.
(c) Zakłócania innym użytkownikom możliwości korzystania z portalu.
(d) Umieszczania lub przesyłania plików, które mogą zawierać wirusy, robaki lub inne szkodliwe / destrukcyjne oprogramowanie.
(e) Uszkadzania, zakłócania lub niewłaściwego użytkowania w jakikolwiek inny sposób zabezpieczeń portalu, innych usług, zasobów, kont, serwerów lub sieci połączonych z portalem lub do których można uzyskać dostęp z poziomu portalu. Dotyczy to również stron, do których zamieszczono linki.

3. Własność intelektualna / wykorzystanie informacji

Wszystkie znaki handlowe, logo, obrazy, projekty, rysunki, dźwięki, muzyka, nagrania, oprogramowanie jak i cała zawartość portalu pozostaje wyłączną własnością GE Avio. Z tego też powodu, jakiekolwiek materiały lub oprogramowanie pobrane / skopiowane ze strony nie może być uważane za przypisane do danego użytkownika. Zabrania się użytkownikowi, w całości lub w części, (za wyjątkiem zasad określonych w warunkach ogólnych), powielania, rozprowadzania, publikowania, przesyłania, modyfikowania (w całości lub w części) lub sprzedaży znaków handlowych, logo, obrazów, projektów, rysunków, dźwięków, muzyki, nagrań, oprogramowania lub jakichkolwiek treści zawartych na portalu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do portalu i zawartych w nim informacji na podstawie nawiązania komercyjnego partnerstwa z GE Avio, określanego przez jedną lub większą ilość umów. Zgodnie z tym, firma GE Avio udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzekazywalnego i ograniczonego prawa do dostępu, wykorzystania, wyświetlania, pobierania i drukowania materiałów (i innych treści) zamieszczonych na portalu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem autoryzowanym przez odpowiednie i ważne umowy określające związek komercyjny z GE Avio na bazie którego użytkownik jest zaopatrywany w towary i usługi bezpośrednio przez GE Avio. Jakiekolwiek inne modyfikację, inżynieria wsteczna, rozkład kodu, kopiowanie, ponowna dystrybucja, ponowna transmisja, odzwierciedlanie materiałów zawartych na portalu lub innym serwerze oraz publikacja pobranych materiałów jest zabroniona bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody GE Avio i/lub autora tychże materiałów.

4. Ochrona danych

Ze względu na zobowiązania określone w ustawie nr 196/2003 („Ochrona osób związana z przetwarzaniem danych prywatnych”) i zgodnie z art. 13, firma GE Avio S.r.l. (właściciel odpowiedni do przetwarzania danych - Titolare) informuje, że: dane osobowe użytkownika będą gromadzone, rejestrowane, organizowane, zapisywane i przetwarzane przez GE Avio w zakresie podpisywania i wykonywania zamówienia oraz dla celów zarządzania, statystyki, zastosowania komercyjnego, zabezpieczenia kredytu i zarządzania; przekazanie tych danych jest opcjonalne, ale konieczne do wykonania przedstawionych działań i zachowania partnerstwa określonego w kontrakcie; jakakolwiek odmowa podania tych danych uniemożliwia nawiązanie lub zachowanie partnerstwa komercyjnego pomiędzy stronami; ww. dane mogą zostać przekazane tzn. może zostać udzielony do nich dostęp firmom odpowiedzialnym za działania administracyjne, księgowe, finansowe, fiskalne i prawne oraz firmom konsultingowym; dane te mogą być również wykorzystywane przez GE Avio, instytucje publiczne, konsorcja lub jednostki partnerskie, stowarzyszenia i banki zabezpieczające kredyt oraz osoby odpowiedzialne za audyt finansowy GE Avio; dotyczy to również jednostek publicznych i administracyjnych w ramach obowiązującego prawa. Co więcej, organ odpowiedzialny lub wskazany przez GE Avio może uzyskać ww. dane na zasadzie ograniczonego dostępu; osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych (Responsabile), zgodnie z art. 29 Ustawy nr 196/2003 to osoba tymczasowo odpowiedzialna za działania biura stosunków przemysłowych (również wskazywana przez firmę), której zadaniem jest udostępnianie informacji stronom zainteresowanym (Interessato) w razie konieczności zastosowania prawa określonego w art. 7 Ustawy nr 196/2003; takie dane mogą być również przetwarzane komputerowo i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w aneksie technicznym (aneks B Ustawy nr 196/2003); wszystkie środki zapobiegawcze związane z poufnością i utrzymaniem w sekrecie ww. danych zostaną podjęte zgodnie z art. 34 i 35 Ustawy nr 196/2003. Dane będą przechowywane przez GE Avio, [I Maggio 99, Rivalta di Torino (Turyn), Włochy] przez okres określony przez aktualnie obowiązujące prawo;
h) Kompletna i aktualna lista wyznaczonych osób odpowiedzialnych za te zadania może zostać przesłana na pisemną prośbę skierowaną do ww. osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Reasumując, firma GE Avio przypomina zainteresowanym stronom (Interessato), że zgodnie z art. 7 Ustawy nr 196/2003 strony posiadają specjalne prawa obejmujące prawo do uzyskania informacji na temat istnienia lub nie takich danych osobowych nawet bez uprzedniej rejestracji, żądania zaprzestania przesyłania takich danych, informacji o ich źródle i celu wykorzystywania, a także informacji o formie i metodzie przetwarzania danych w razie przetwarzania komputerowego. Zainteresowane strony (Interessato) mają dostęp do aktualizacji, korekty lub w razie potrzeby integracji danych lub ich usunięcia / transformacji w formie anonimowej. Możliwe jest również zablokowanie przetwarzania danych, które odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem. Strona zainteresowana (Interessato) ma również prawo sprzeciwić się, w całości lub części i przy uzasadnionych powodach, przetwarzaniu danych osobowych nawet, jeżeli dotyczy to tylko gromadzenia danych do wykorzystania w komunikacji komercyjnej, mailowej, przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej.

5. Dostęp i interfejs

Użytkownik zgadza się, że nie będzie uzyskiwał, gromadził lub zbierał za pomocą środków elektronicznych lub innych danych lub pół danych istniejących na portalu bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody firmy GE Avio. Dodatkowo, użytkownik zgadza się, nie korzystać z jakichkolwiek urządzeń / oprogramowania opracowanego przez niego lub firmy trzecie, którego celem jest zakłócenie lub próba zakłócenia prawidłowego funkcjonowania portalu i nie będzie obciążał infrastruktury GE Avio nieproporcjonalnie do potrzeb.

6. Linki z innych portali internetowych

Przed zamieszczeniem linku do portalu należy uzyskać pisemną zgodę firmy. W celu jej uzyskania, prosimy o kontakt na adres: customerportal@avioaero.com

7. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma GE Avio, jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy i agenci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób lub organów za uszkodzenia pośrednie, specjalne, wynikłe lub inne (wliczając w to, ale nie ograniczając się do utraty zysków, przerw w działaniu biznesu, utraty informacji / oprogramowania lub innych danych wykorzystywanych przez system informatyczny) związane ze stosowaniem lub brakiem możliwości stosowania, treściami, materiałami i funkcjami portalu lub stron do których podano linki nawet, jeżeli firma GE Avio została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.

Strony wymienione (linki) nie są kontrolowane przez firmę GE Avio i w konsekwencji firma GE Avio nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na wymienionych stronach / adresach na stronie GE Avio. Zamieszczenie takich linków nie oznacza, że firma GE Avio sponsoruje lub jest powiązana z jednostką, której produkty lub usługi zostały opisane.

8. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnienie od odpowiedzialności, zaniechanie szkodliwego działania przeciwko GE Avio i ochronę, jej urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców oraz stron trzecich dostarczającym informacje dla tego portalu, przed jakimikolwiek stratami, wydatkami, uszkodzeniami, kosztami (wliczając honoraria adwokackie) wynikłe lub związane z naruszeniem warunków ogólnych przez użytkownika.

9. Zakończenie

Zakończenie pracy opartej o warunki ogólne może być przeprowadzone przez dowolną ze stron bez potrzebny powiadamiania o tym, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu przy założeniu, że użytkownik nie może dalej korzystać z portalu po zakończeniu pracy opartej o warunki ogólne. Jednakże, zobowiązania określone w paragrafach 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 nie podlegają anulowaniu. Firma GE Avio może zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać wsparcia jakiejkolwiek funkcji portalu, wliczając w to usunięcie dowolnej funkcji z portalu w dowolnym momencie. Firma GE Avio może również wprowadzić ograniczenia poszczególnych funkcji lub usług lub też ograniczyć dostęp do części lub całości portalu bez konieczności powiadamiania o tym lub ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Firma GE Avio może zakończyć autoryzację, odwołać ww. prawa i licencje po czym użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zniszczenia wszystkich uzyskanych materiałów.

10. Wykorzystanie interaktywnych narzędzi elektronicznych („asystenci”)

Zadaniem wszystkich interaktywnych narzędzi elektronicznych (określane również jako „asystent” lub „konfigurator”) udostępnionych na portalu jest ułatwienie pracy użytkownika, obsługa techniczna użytkownika, przewidywanie wydajności silnika lub trendów. Jednakże, użytkownik powinien polegać na własnym, niezależnym osądzie podczas wykorzystywania wygenerowanych danych. Informacje zawarte lub wygenerowane przez portal reprezentują szacunki oparte o ogólnie dostępne pakiety danych lub dane zmienne dostarczone przez użytkownika. Dane te są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią żadnych gwarancji udzielonych przez GE Avio. Dodatkowo, ceny produktów i usług uzyskane z poziomu portalu przez jakiekolwiek interaktywne narzędzie elektroniczne zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych lub przeprowadzenia symulacji. Nie stanowią one oferty sprzedaży produktu za podaną cenę, a te zaś mogą się zmienić w dowolnej chwili. Sprzedaż jakichkolwiek produktów lub usług jest określana na formularzu zamówienia przygotowanym zgodnie z warunkami i zasadami opartymi o umowę określającą warunki ogólne.

11. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

Ten protokół musi być interpretowany i określany zgodnie z włoskim prawem, za wyjątkiem postanowień prawnych związanych z konfliktem praw systemowych oraz za wyjątkiem postanowień Konwencji ONZ na temat kontraktów odnośnie międzynarodowej sprzedaży towarów, które mogą wówczas obowiązywać. Strony zgadzają się, że wszelkie spory pomiędzy nimi związane z interpretacją i wykonaniem tego protokołu podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu w Turynie (Foro di Torino).

ZGADZAM SIĘ

INDEX OF REGULATION